กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1367
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction and proficiency of students taking 212211 reading techniques with reading materials from the internet
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอริสา อยู่อุดมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 212211 หลักการอ่านจากสื่ออินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกภาษาอังกฤษที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 61 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการอ่านจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบการอ่านมาตรฐาน Nelson Denny Reading Test, From G สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาบทเรียนในระดับมาก (3.90) และมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดในระดับมาก (3.93) และค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักศึกษาที่ได้จากการสอบก่อนการเรียน (pretest) และหลังการเรียน (posttest) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1367
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น