กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1354
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นเร่วหอมและว่านสาวหลง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Investigation of bioactive compounds from etlingera pavieana and amomum biflorum
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกรัฐ ศรีสุข
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ต้นเร่วหอม
พืชสมุนไพร - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ว่าน - - การใช้ประโยชน์
ว่านสาวหลง
สมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไนตริกออกไซด์ที่ถูกสร้างในปริมาณมากเกินไปโดนเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) มีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในโครงการค้นคว้าหารสารต้านอักเสบจากธรรมชาติได้ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของต้นเร่วหอมซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาร์ไรด์ (LPS) มีสารประกอบ 9 ชนิดที่ถูกแยกได้จากส่วนสกัดย่อยเอทิลอะซิเตตของส่วนสกัดเอทานอลจากเหง้าเร่วหอม ทำการศึกษาโครงสร้างของสารเหล่านี้โดยเทคนิคสเปกโทรสโคปี และเปรียบเทียบสเปกตรัม NMR กับฐานข้อมูลที่เผยแพร่ สารที่แยกได้มีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในระดับต่ำถึงระดับสูงโดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ยกเว้นสาร 4-methoxycinnamyl alcohol (ELG-4) ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ ในการศึกษานี้ทำการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารประกอบ 3 ชนิดที่แยกได้จากเหง้าเร่วหอม ได้แก่ 4-methoxycinnamyl p-coumarate (ELG-1), 4-methoxycinnamyl alcohol (ELG-4) และ p-coumaric acid (ELG-5) ในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 เราพบว่าสารเหล่านี้แสดงฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่ขึ้นกับปริมาณ สารประกอบเหล่านี้ยังยับยั้งการแสดงออกของ mRNA และโปรตีน iNOS ที่เหนี่ยวนำด้วย LPS สารเหล่านี้ไม่มีผลต่อการเคลื่นที่เข้าสู่นิวเคลียสของโปรตีน nuclear factor kappa B (NF-KB) แต่การลดการจับของ NF-KB กับดีเอ็นเอ ในการทดสอบสารประกอบทั้งหมดพบว่า ELG-1 มีความสามารถในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์และการแสดงออกของ iNOS สูงที่สุด ตามด้วย ELG-4 และ ELG-5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามข้อมูลของเราแสดงให้เห้นว่าสาร ELG-1 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งอาจเกิดการยับยั้งการแสดงออกของ iNOS ผ่านการยับยั้งวิถี NF-KB และสาร ELG-1 นี้อาจถูกนำมาใช้ในการพัฒนายารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1354
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น