กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1338
ชื่อเรื่อง: กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shrimps, mantis shrimps and crabs along the marine ecosystem in the marine plant genetic conservation area, Mo ko Samaesarn, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แนวปะการัง
หมู่เกาะแสมสาร
อนุกรมวิธาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง และ ปู บริเวณชายฝั่งและแนวปะการังของเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 จากการศึกษาพบตัวอย่างกุ้งและปูทั้งหมด 32 ชนิด ประกอบด้วยกุ้งที่อยู่ใน Infraorder Caridea ทั้งสิ้น 4 ชนิด ปูไม่แท้จริง (false ceab) ที่อยู่ใน infraorder anomura ทั้งสิ้น 1 ชนิด และปูแท้จริง (true crab) ที่อยู่ใน Infraorder Brachyura ทั้งสิ้น 27 ชนิด โดยตัวอย่างกุ้งทั้งหมดที่รวบรวมได้สามารถจำแนกได้เป็น 1 ครอบครัว 2 ครอบครัวย่อย 3 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ Palaemon serrifer, Conchodytes blunguiculatus, Alpheus euphrosyne และ A.lpheus sp. ส่วนตัวอย่างปูไม่แท้จริง พบทั้งสิ้น 1ครอบครัว 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ Petrolisthes larmarckii และปูแท้จริงใน Infraorder Brachyura พบทั้งสิ้น 14 ครอบครัว 9 ครอบครัวย่อย 21 สกุล 27 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวต่าง ๆ ได้แก่ Dorippidae, Majidae, Portunidae, Eriphiidae, Oziidae, Eumedonidae, Trapeziidae, Xanthidae, Grapsidae, Sesarmidae, Plagusiidae, Varunidae, Ocypodidae และ Dotillidae ทั้งนี้ปูส่วนใหญ่ที่พบจะอยู่ในครอบครัว Porttunidae รองลงมาได้แก่ Xanthidae, และ Grapsidae ตามลำดับ มีกุ้ง 1 ชนิดและปู 2 ชนิด ที่ถูกพบเป็นรายงานครั้งแรกในหมู่เกาะแสมสาร ได้แก่ Conchodytes biunguiculatus, Zebrida adamsii และ Liomera venosa ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1338
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น