กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1334
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ความเค้น-ความเครียด
ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ โดยสนใจพฤติกรรมการไม่เป็นเส้นตรง, การคราก, และการมีคุณสมบัติขึ้นกับทิศทาง ซึ่งจะมีพื้นฐานเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นหลัก จะดำเนินการทดสอบ triaxial แบบ CIUC ที่ isotropic in-situ confining stress จะทำการทดสอบทั้งตัวอย่างดินที่ถูกตัดในแนวตั้งและแนวนอน ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1334
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น