กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1333
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ความเค้น-ความเครียด
ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของดินเหนียวแข้งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำโดยสนใจพฤติกรรมการไม่เป้นเส้นตรง, การคราก และการมีคุณสมบัติขึ้นกับทิศทางซึ่งจะมีพื้นฐานเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเป้นหลัก โดยอาศัยพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งในช่วงก่อนการวิบัติภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำโดยจะเป็นการทดสอบดินแบบ CIDC ที่ isotropic in-situ confining stress และจะทำการทดลองทั้งตัวอย่างในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการนี้จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1333
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น