กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1327
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา เจริญวัฒนะ
กนก พานทอง
จันทนา วังคะออม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ
การออกกำลังกาย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1327
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น