กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1306
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกฤษณะ ชินสารth
dc.contributor.authorสุวรรณา รัศมีขวัญth
dc.contributor.authorสุนิสา ริมเจริญth
dc.contributor.authorอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์th
dc.contributor.authorภูสิต กุลเกษมth
dc.contributor.authorเบญจภรณ์ จันทรกองกุลth
dc.contributor.authorจรรยา อ้นปันส์th
dc.contributor.authorเอกจิต แซ่ลิ้มth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:25Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:25Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1306
dc.description.abstractสิ่งซึมเยิ้มข้นที่เกิดขึ้นในจอตาของผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการมองเห็นของคนไข้เบาหวาน และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตาบอดของผู้ป่วยเบาหวาน และเนื่องจากปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มของแพทย์ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้แพทย์แต่ละท่านต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการเพื่อตรวจหาสิ่งซึมเยิ้มข้นที่เกิดขึ้นที่จอตาจากภาพจอตาของผู้ป่วยเพื่อช่วยกรองข้อมูลในเบื้องต้นหรือสำหรับใช้ยืนยันผล ซึ่งถ้าหากสามารถตรวจพบสิ่งเยิ้มข้นได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของอาการก็จะสามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคเบาหวานที่จอตาได้ในระดับหนึ่ง งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขและวิธีการเชิงคำนวณสำหรับการตรวจจับหาสิ่งซึ่งเยิ้มข้นในภาพจอตาของผู้ป่วยเบาหวานที่จอตา โดยแบ่งขั้นตอนการประมวลผลออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธี Hierarchical Clustering 2) การใช้ Hough Transform สำหรับการหาบริเวณ Disc ของดวงตา 3) การทำ Image enhancements กับผลการทดลองสองขั้นตอนก่อนหน้านี้ และ 4) การทำ Image Subtractions ระหว่างข้อมูลภาพจากขั้นตอน 3) กับภาพต้นฉบับ จากผลการทดลองเบื้องต้นซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบขั้นตอนวิธีที่นำเสนอกับข้อมูลภาพที่มีสิ่งซึมเยิ้มที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่จอตา พบว่า ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอให้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectผู้ป่วยเบาหวานth_TH
dc.subjectโรคจอตาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมth_TH
dc.title.alternativeExudates in Diabetes Patient Classification using Ensemble Learningen
dc.typeResearch
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeDiabetic Retinopathy with exudates causes a major problem in human visualization and can become a cause of blindness to diabetic patients. In addition, the numbers of diabetic retinopathy patients are increased while the numbers of doctors cannot be easily increased in the same proportion. This circumstance causes a heavy work load to doctors. This research work proposes a method to detect exudates fromthe images of diabetic retinopathy. with the proposed method, the hospital may use it to preliminary classify patients with exudates from those who have none or may use it to re-confirm doctor diagnosis. The early detection of exudates in diabetic retinopathy patients will help reduce seriousness in diabetic retinopathy. This research proposes digital image processing and numerical methods for detecting exudates in diabetic retinopathy patients. We divide our proposed methods into 4 main parts which are: 1) layering image data using Hierarchical clustering technique 2) detecting retina disc using hough transform 3) improving the quality of images got from step 1 and step 2 by image enhancement techniques, and 4) finalizing the result using image subtraction techniques on the image got from step 3 and the original image. Experimental results confirm that the proposed methods can detect the region of interest which is an exudated area of diabetic retinopathy patients.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น