กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1294
ชื่อเรื่อง: การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The commonerrorsof Chinese language usage of Burapha University students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดารณี มณีลาภ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาจีน
สาขาปรัชญา
ไวยกรณ์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางการเรียนภาษาจีน และศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนในรายวิชา 23511 ภาษาจีน 1 ของนิสิตเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 37 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยเก็บรวบรวมจากการบ้าน แบบฝึกหัดของนิสิต ซึ่งสามารถจำแนกความผิดพลาดได้เป็น 4 ลักษณะ และสามารถจำแนกความผิดพลาดจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความผิดพลาดการวางตำแหน่งคำ ความผิดพลาดการเติมคำเกิน ความผิดพลาดการแทนที่ผิด ความผิดพลาดการตกหล่น ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความผิดพลาดพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด คือ ผลกระทบของภาษาแม่ และการใช้คำพ้องความหมาย This paper outlines the common errors of Chinese lanuages usage of Burapha University students. The objective of this paper is to study the classroom climate and the causes of errors of Chinese usage in Chinese I subject (235111) by looking closely at thirty seven first year students, Chinese Major, at Burapha University, Faculty of Humanities and Social Science, first semester, academic year 2012. The method used to investigate the issues is by collecting, investigating, and scrutinizing students' exercises and homework during the year. As the result of this analysis, data suggests that there are four distinctive errors which are shown respectively from the most common to the least common errors as follows, word order, redundancy, word form, and missing words. Furthermore, this analysis also shows that the fundamental factors of these errors are the effects of their first language, mother language, and the misuse of synonym words.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1294
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น