กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1285
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยงแบคทีเรีย Alcaligenes sp. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ กลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Insuced mutation and culture optimization of alcaligenes sp. for enhancement of biodegradable polymer (Polyhydroxyalkanoate) production potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับปรุงสายพันธุ์
พอลิเมอร์
แบคทีเรีย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) จากจุลินทรีย์ Alcaligenes latus TISTR 1403 ที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับสารเคมี Acriflavin และ Alcaligenes latus TISTR 1403 ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับสารเคมี 5-bromouracil ในอาหารดัดแปลง 3 สูตร พบว่า A. latus/5-bromouracil ที่เลี้ยงในอาหารสูตรที่ 1 DAMZ catalogue และคณะ (1993) สามารถผลิต PHB ได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 91.73 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง ซึ่งการใช้กากน้ำตาลความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตรเป็นแหล่งคาร์บอนทดแทนจะสามารถผลิต PHB ได้สูงสุด คิดเป้นร้อยละ 82.26 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห่ง จากการใช้น้ำแข่ข้าวโพดความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตรเป้นแหล่งไนโตรเจนทดแทนสามารถผลิต PHB ได้สูงสุดเป็น ร้อยละ 86.96 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง และจากการศึกษาแหล่งฟอสเฟตที่เหมาะสมที่ความเข้มข้น 2.5 กรัมต่อลิตร สามารถผลิต PHB ได้สูงสุดเป็นร้อยละ 89.26 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1285
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_105.pdf3.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น