กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1283
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes animals
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of color accelerator for aquatic animals from marigold Tagetes erecta
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: คาร์โรทินอยด์
ดอกดาวเรือง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารเร่งสีสำหรับสัตว์น้ำจากดอกดาวเรือง Tagetes erecta การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของการเสริมดอกดาวเรืองในอาหารสำเร็จรูปต่อความเข้มสี อัตราการเจริญ และอัตราการรอดตายของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยทำการทดลองจำนวน 4 ชุดการทดลอง เปลี่ยนแปลงปริมาณดาวเรืองในอาหาร 0,2,4, และ 6 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 60 วัน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต อัตรารอดทุก 15 วัน และวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โรทินอยด์ที่สะสมในเนื้อกุ้งกุลาดำ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยพบว่า กุ้งที่ได้รับอาหารที่ผสมกลีบดอกดาวเรืองที่ระดับ 0,2 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตทั้งด้านน้ำหนักและความยาวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) แต่มีอัตราการเจริญเติบโตทั้งด้านน้ำหนักและความยาวน้อยกว่ากุ้งที่ได้รับอาหารที่ผสมกลีบดอกดาวเรือง 4 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) อัตราการรอดพบว่า กุ้งที่ได้รับอาหารที่ผสมกลีบดอกดาวเรืองทุกระดับมีอัตราการรอดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) การเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารมีผลทำให้กุ้งมีการสะสมคาร์โรทินอยด์ในเนื้อเยื่อมากขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1283
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น