กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1277
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของหอยทะเลจิ๋ว (Gastropoda: caenogastropoda ตามแนวชายฝั่งบริเวณ เกาะแรด จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine microsnails (gastropoda: caenogastropoda from coast area at Ko Rad, chon buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
เบญจวรรณ ชิวปรีชา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จิรภัทร ขาวทุ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยทะเลจิ๋ว
เกาะแรด
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจความหลากหลายชนิดของหอยทะเลจิ๋วบริเวณเกาะแรด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างทรายจากบริเวณชายหาดในเขตน้ำขึ้นน้ำลง ตารางสุ่มตัวอย่างขนาด 10x10 เซนติเมตร และลึก 5 เซนติเมตร หลังจากนั้นนำทรายที่เก็บมาร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาดตา 1.0 มิลลิเมตรและ 0.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ ทำการแยกหอยทะเลจิ๋วภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จากการศึกษาพบว่าหอยทะเลจิ๋วทั้งสิ้น 2 ชั้นย่อย (subclass) 6 อันดับ (order), 21 วงศ์ (families)70 สกุล (genera) และ 175 ชนิด (species) ชนิด ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้จำนวน 85 ชนิด และสามารถจัดจำแนกตามสกุลได้ 90 ชนิด สำหรับการศึกษาครั้งนี้ จัดเป็นรายงานครั้งแรกของหอยทะเลจิ๋ว บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี A survey of marine microsnails from Ko Rad, Chon Buri province had been studied. Sand sediments were random sampling from coastal areas around the island using 10x10x5 cm3 sampling box, sieved using 1.0 and 0.5 millimeter mesh size and sorted under stereomicroscope. Two subclasses, 6 orders, 21 families 70 genera and 175 species were recorded. Among these, 85 species were identifiable, while the other can identified in generic level. This is the first report of marine microsnils from Ko Rad, Chon buri province.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1277
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น