กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1276
ชื่อเรื่อง: ความหลากชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of marine crabs around samaesarin lslands, Amphur Sattahip, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาชนิดของปูน้ำเค็มบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างปูน้ำเค็มทุก 2 เดือนจากแนวเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งและแนวปะการังของเกาะต่าง ๆ ในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร ได้แก่ เกาะจระเข้ เกาะจวง เกาะจาน เกาะแสมสาร เกาะเต่า เกาะฉางเกลือ และเกาะขาม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2552 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2556 ทำการถ่ายภาพสีของตัวอย่างปู จากนั้นดองตัวอย่างปูด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วทำการจำแนกสปีชีส์ โดยอาศัยลักษณะเดืนที่สำคัญ ได้แก่ กระดองหรือ คาราเปส (carapace) หนวดคู่ที่ 2 (antenna) ฐานหนวดคู่ที่ 2 (basal antennal joint) รยางค์ปากคู่ที่ 3 (3 th maxiliped) ขาเดินคู่ที่ 1 หรือก้ามหนีบ (cheliped) ขาเดินคู่ที่ 5 (5 th pereiopod) ส่วนท้อง (abdomen) และอวัยวะเพศผู้ (male gonopod) รวมทั้งลักษณะลวดลายและสีสันต่าง ๆ บนกระดอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกของ Sakai (1976), Aiyun & Siliang (1991) และ Ng et al (2008) จากการศึกษาพบปูน้ำเค็มทั้งสิ้น 2 อันดับย่อย (Infraorders) 23 ครอบครัว 38 สกุล 54 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1276
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น