กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1270
ชื่อเรื่อง: การค้นหาชาสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในคนที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) ในบุหรี่.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inhibition screening of Thai herbal teas and fruit juices on the human cytochrome P450, CYP2A13, the tobacco-specific nitrosamine, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), metabolizing enzyme.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชาสมุนไพร
น้ำผลไม้ไทย
น้ำสมุนไพร
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เอนไซม์ Cytochrome P450 2A13 (CYP2A13) เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม cytochrome P450 (CYP หรือ 450) ที่เป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่มีหมู่ heme เป็นองค์ประกอบและมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่นฮอร์โมน หรือสารแปลกปลอมปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมโดยเอนไซม์ CYP2A13 ที่พบในปอดและระบบทางเดินหายใจ ถูกรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายนิโคตินและสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)1--butanone (NNK) ในบุหรี่ได้ดี จากการศึกษาพบว่าการย่อยสลายสารก่อมะเร็ง NNK ในบุหรี่ที่ปอดและระบบทางเดินหายใจโดยเอนไซม์ CYP2A13 เป็นกระบวนการหลักของร่างกายในการจำกัดสาร NNK และการย่อยสลายนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงเกิดเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งรุนแรงมากขึ้นได้ ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดชนิด Adenocarcinoma และมะเร็งกล่องเสียงในผู้สูบบุหรี่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ในประเทศ โดยจากการศึกษาน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ทั้ง 20 ชนิด พบว่าน้ำผลไม้ เช่น น้ำเก๊กฮวย น้ำตะไคร้ น้ำถั่วเขียว น้ำทองพันชั่ง น้ำหญ้าหนวดแมว น้ำดอกคำฝอย น้ำหญ้าหมอน้อยและน้ำรางจืด ที่ความเข้มข้นประมาณ 10% v/v สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในหลอดทดลองได้ 90-100% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 อย่างไรก็ตามน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำฟ้าทะเลายโจร และน้ำขึ้นฉ่าย แม้จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในหลอดทดลองได้ 90-100% แต่ปรากฏว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายยาต่าง ๆ ในร่างกายได้ด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวทางเลือกใหม่ในการใช้น้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้เพื่อยับยั้งเอนไซม์ CYP2A13 เพื่อช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งปอดนั้น อย่างปลอดภัยต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1270
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น