กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1250
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 1, 1-บิส-(เฮทเทอโรเอริล) อัลเคนและอนุพันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis and anti-inflammatory activity of 1, 1-bitsZheteroaryl) alkanes and related compounds
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยาต้านการอักเสบ
อัลเคน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นจะหลั่งสารกลางการอักเสบ เช่น ไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลบดิน E2 ออกมาในขณะที่มีการอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เพื่อกำจัดกรติดเชื้อและสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าการผลิตไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลนดิน E2 ที่มากเกินไปมีส่วนเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการอักเสบหลายชนิด ในโครงการศึกษาค้นคว้าต้านอักเสบชนิดใหม่ เราพบว่าสาร 1,1-bis[2-(5-methylfuryl)]-4-nitrophenyl methane (JJSD-9) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของบิส-(เฮทเทอโรเอริล) อัลเคนมีศักยภาพในการต้านอักเสบ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่ตรวจสอบกลไกต้านการอักเสบของสาร JJSD-9 ในเซลล์แมคโครฟาจหนู RAW 264.7 ที่กระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาร์ไรด์ (LPS) พบว่าค่า IC50 ของการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลนดิน E2 ของสาร JJSD-9 มีค่าเท่ากับ 42.4+-1.3 และ 36.1+-6.3 um ตามลำดับสาร JJSD-9 สามารถยับยั้งการแสดงออกของ mRNA และโปรตีนของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ในลักษณะที่ขึ้นกับความเข้มข้นโดยไมมีผลต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ทั้งสอง สาร JJSD-9 ไม่สามารถกำจัดอนุมูลไนตริกออกไซด์ในหลิดทดลองได้ นอกจากนี้สาร JJSD-9 ยังไม่ยับยั้งการเคลื่อนที่เข้าสู่นิวเคลียสของ NF-KB p65 subunit และ DNA binding activity ของ NF-KB แต่สารJJSD-9สามารถลดการฟอสโฟเลซีนของ p38 MAPK แต่ไม่มีผลต่อการฟอสโฟรีเลชันของ ERK ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าสาร JJSD-9 แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ โดยการลดการฟอสโฟรีเลซีนของ p38 MAPK นำไปสู่การลดการแสดงออกของเอนไซม์ iNOS และ COX-2 ส่งผลให้มีการผลิตไนตริกออกไซด์ และพรอสตาแกลนดิน E2 ดังนั้นสาร JJSD-9 อาจจำไปใช้เป็นสารนำ (lead compound) ในการพัฒนาสารอักเสบชนิดใหม่ During acute and chronic inflammation, activated macrophages produce various inflammatory mediators including nitric oxide (NO) and prostaglandin E2 (PGE2) to eliminate infection and injurious stimuli. However, excess NO and PGE2 production has been reported to invole in a variety of inflammation-related diseases. In our on continuous effort to discover a novel anti-inflammatory agent, 1,1-bis-[2-(5-methylfuryl)]-4-nitrophenyl methane (JJSD-9), a bis(heteroaryl) alkane, has been shown its potential in anti-infammatory activity. The present study aimed to inveatigate the mechanism underlying its anti-inflammatory activity in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 macrophages. JJSD-9 exhibited the potent inhibitory effect on NO and PGE2 production with IC50 values of 42.4+-1.3 and 36.1+- 6.3 um, respectively. JJSD-9 down-regulated the expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) mRNA and protein in a concentration-dependent manner but it did not affect the activity of iNOS and COX-2 enzyme. Moreover, the compound did not show in vitroNO redical scavenging activity. JJSD-9 did not suppress nuclear translocation of NF-KB p65 subunit and NF-KB DNA binding activity. Likewise, the compound significantly reduced the phosphorylation of p38 MAPK but not ERK in LPS-induced cells. Taken together, these results suggest that JJSD-9 exhibited anti-inflammatory effect in RAW 264.7 macrophages mediated partially by decrease inphosphorylation of p38 MAPK leading to the reduction of iNOS and COX-2 expression, consequently, decrease in NO and PGE2 production. Thus, the JJSD-9 would be a lead compound for the development of novel anti-inflammatory agents.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1250
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น