กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/123
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนะวัฒน์ วรรณประภา
dc.contributor.authorมณเทียร ชมดอกไม้
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:50Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:50Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/123
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง การติดตามการมีงานทำ ระดับความพึงพอใจต่องานที่ทำของบัณฑิต และระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547 ตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการมีงานทำ ระดับความพึงพอใจต่องานที่ทำของบัณฑิต และระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547 ตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในปีการศึกษา 2547 จำนวน 325 คน และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตและแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตแบบมีโครงสร้าง วิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือการให้บัณฑิตที่มาฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีพ.ศ. 2548 กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจการมีงานทำและการจัดส่งผู้ช่วยนักวิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ณ สำนักงานของผู้ใช้บัณฑิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2547 มีดังนี้ 1.1 บัณฑิตร้อยละ 90.79 ไม่ว่างงาน และร้อยละ 9.21 ว่างงาน โดยบัณฑิตร้อยละ 82.52ได้งานทำใน 1 ปี ร้อยละ 7.69 ประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละ 9.79 ศึกษาต่อ บัณฑิตสาขาวิชาที่ไม่ว่างงานคิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ และบัณฑิตสาขาวิชาที่ไม่ว่างงานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ได้แก่ บัณฑิตสาขาสังคมศึกษา 1.2 บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ได้งานทำใน 1 ปีมากที่สุด และบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้งานทำใน 1 ปี น้อยที่สุด 1.3 บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาประกอบอาชีพอิสระมากที่สุดและสาขาวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการประถมศึกษาไม่มีบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 1.4 บัณฑิตสาขาวิชาเคมีศึกษาต่อมากที่สุด และสาขาฟิสิกส์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ไม่มีบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1.5 ส่วนใหญ่บัณฑิตร้อยละ 45.71 ทำงานในสถานประกอบการ รองลงมา ได้แก่ ร้อยละ 42.29 มำงานในสถานศึกษา และร้อยละ 7.43 ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่น้อยที่สุดได้แก่ ร้อยละ 4.57 ทำงานในโรงพยาบาล 1.6 บัณฑิตส่วนใหญ่ร้อยละ 57.14 ทำงานอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และร้อยละ 42.86 ทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ 1.7 บัณฑิตส่วนใหญ่ร้อยละ 41.15 ใช้เวลาหางานทำประทาน 1 เดือน และน้อยที่สุด คือ บัณฑิตร้อยละ 1.91 ใช้เวลาในการหางานทำน้อยกว่า 1 เดือน 2. ความพึงพอใจต่องานที่ทำของบัณฑิตที่สำเร็จศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547 ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.20 พึงพอใจต่องานที่ทำในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ร้อยละ 43.30 พึงพอใจระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 4.20 พึงพอใจในระดับน้อย 3. ระดับคุณภาพปฎิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษษจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547 ตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มีดังนี้ 3.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรของบัณฑิตโดยรวมจัดอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยตามระบบคะแนนเต็มเทียบ 10 เท่ากับ 8.46 คุณภาพการปฎิบัติงานของบัณฑิต 12 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก คุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต 4 ด้าน จัดอยู่ในระดับดี ด้านที่ได้คะแนนระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตสูงสุดคือ ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านที่ต่ำกว่าทุกด้าน คือ ด้านการนำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3.2 คุณภาพการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของบัณฑิตดังนี้ 3.2.1 เหตุผลสำคัญที่ผู้ใช้บัณฑิตเลือกบัณฑิตเข้าทำงาน คือ จะเลือกบัณฑิตที่มีประสบการณ์ คือ เคยไปฝึกสอนฝึกงานที่หน่วยงานมาก่อน หรือเคยทำโครงการหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระหว่างการเรียน 3.2.2 ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่าบัณฑิตปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา - - ไทย - - วิจัยth_TH
dc.subjectความพอใจในการทำงาน - - วิจัยth_TH
dc.subjectบัณฑิต - - การจ้างงาน - - ไทย - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการติดตามผลการมีงานทำระดับความพึงพอใจต่องานที่ทำของบัณฑิตและระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547 ตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตth_TH
dc.title.alternativeThe follow-up study of the graduates' employment conditions, level of the graduates' job satisfaction and level of the quality of work performance of the graduates of Faculty of Education of Burapha University in the academic year 2004 through the employeen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2550
dc.description.abstractalternativeThe objective of this research was to follow – up the Graduates’ Employment condition, level of the Graduates, Job Satisfaction and level of the quality of Work performance of the Graduates of Faculty of Education of Burapha University in the academic year 2004 through the Employers, opinion. The sample selected by Purposive Random Sampling Technique consisted of 315 Graduates and 50 Employers of the Graduates of Facully of Education of Burapha University in the academic year 2004. The research instruments were Checklists for the Graduates and the structured interview Forms for the Employers of the Graduates Procedure consisted that the Graduates fulfilled the checklists during participation the Degree Commencement in the year 2005 and the 3 research assistants interviewed the 50 Employers at their offices. The research statistics used in this study were frequency, percentage and mean. The findings were as follows: 1. Following – up the Graduates ‘ Employment condition found that: 1.1 The 90.79 percent of the Graduates were on the jobs and the 9.21 were unemployed. The 82.52 percent of the Graduates were employed within a year, that 7.69 percent had their own business, and the 9.79 percent continued their studying. All Graduates about 100 percent in the flied of English, Biology, Chemistry, Physics, Thai language and Mathematics were on the jobs and the least about 71.43 percent in the field of Social Sciences were on the jobs. 1.2 The Graduates in the field of physics were employed within a year the most and ones in the field of Social Sciences were employed within a year the least. 1.3 The Graduates in the field of Industry Technology Education had their own business the most and no one in the field of Biology, Physics, language, Mathematics and Elementary Education had one own business. 1.4 The Graduates in the field of Chemistry continued their education the most and no one in the field of Physics and Industry Technology Education did that. 1.5 The majority of Graduates about 45.71 percent was in the companies, the 42.29 percent of ones was in the educational institutions, the 7.43 percent of ones was in the Government offices and the of 4.57 percent was in the hospitals. 1.6 There were the 57.14 percent of the Graduates’ employers in the group of Chonbury, Rayong, Chantaburi and Trat Province the 42.86 percent of the Graduates’ employers in the group of other provinces. 1.7 Most of the Graduates about 41.15 percent took a month for Job seeking and the least of the Graduates about 1.91 percent took less than mount for Job seeking 2. The level of Graduates’ Job satisfaction were that the 52.50 percent of the Graduates was satisfied in the moderate level, the 43.30 percent of ones was in the most level and the 4.20 percent of ones was in the little level. 3. The level of the quality of Graduates’ Work performance though the Employers’ opinion were as follows: 3.1The total level level of the quality of the Graduates’ Work performance through the Employers’ opinion was in the excellence level. The mean was 8.46 of 1. Full marks system. The 12 items of quality the Graduates’ Work performance was excellence level and the 4 item of one was in the good level. The Computer Skill was the item of the quality of the Graduates’ Work performance and the English Ability was lowest item of the quality of the Graduates’ Work performance. 3.2 The other Employers’ opinion about the quality of Graduates’ Work performance were as follows : 3.2.1 The important Employers’ reason for selecting the Graduates was the former training experience of the Graduates before graduation 3.2.2 The majority of the Employers concluded that the Graduates’ Work performance was high efficiency, working though the objectives of the and having responsibility to the assignment.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น