กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1223
ชื่อเรื่อง: การแตกของเม็ดดินของดินในภาคตะวันออกจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
กษิณะ นันทสว่าง
บุรินทร์ โผนประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน - - การบดอัด
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้แสดงผลการศึกษาการแตกของเม็ดดินจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบกับดินเม็ดหยาบที่มีขนาดคละและส่วนประกอบทางเคมีต่าง ๆ 8 ชนิด ซึ่งดินทั้งหมดมีแหล่งกำเนิดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ขนาดคละของดินเหล่านี้ก่อนและหลังจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการแบบ Stand และ Modified Proctor ได้นำมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจากการทดสอบพบว่าการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการมีผลกระทบต่อการแตกของเม็ดดินของหินคลุกอย่างมากในขณะที่มีผลกระทบต่อทรายน้อย และยังพบปัจจัยที่มีผลต่อการแตกของเม็ดดินคือขนาดของเม็ดดินและส่วนประกอบทางเคมีของเม็ดดิน การทราบถึงแนวโน้นในการแตกของเม็ดดินจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการจะช่วยในการวิเคราะห์ผลการทดลองนี้เพื่อใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสนาม This resratch project describes a study of the tendency of soil particle breakage due to laboratory compaction test. The study is performed on 8 cohesionless soils originated from the Eastern of Thailand Grain size characteristics of those soils are compared between before and after subjected to standard and modified proctor compaction test. The results show that the laboratory compaction test considerably affects the breakage of gravel, whereas it has less effect on sand. The factors that control the tendency of breakage of soil particels are their grain sizes chemical constituents. The knowledge of the tendency of soil particle breakage due to laboratory compaction test is useful for an application of the laboratory compaction test results to the real field construction.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น