กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1204
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
กษิณะ นันทสว่าง
บุรินทร์ โผนประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงงานวิจัยและพัฒนานี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ɣd max) กับ ค่า Atterbarg Limit แล้วทำให้ทราบถึงเมื่อค่า Atterbarg Limit มีผลกระทบต่อความชื้นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (ɣd max) ไม่ว่าจะพลังงานใดก็ตามโดยจะเป็นตัวแปรสำคัญและได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า (CBRomc’ ± CBRomcกับ พลังงานที่ทำการบดอัด) แล้วได้ผลออกมาว่าพลังงานจะมีผลต่อดินเมื่อความชื้นมีค่าน้อยว่าความชื้นที่เหมาะสมเท่านั้นและทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง(CBR.t/CBRomc) กับ (Wt-Womc) ได้ผลว่าเมื่อความชื้นเกินความชื้นที่เหมาะสมแล้วจะทำให้ CBR มีค่าเข้าหาศูนย์ ศึกษาแนวคิดของงานวิจัย อ.สุขสันต์ หอพิบูลสุขและ อ.รุ้งลาวัลย์ ราชัน (2548) เรื่องการทำนายกราฟบดอัดว่าสามารถใช้แล้วได้ผลที่ใกล้เคียงกับงานทดลองของโครงงานซึ่งเมื่อเขียนออกมาแล้วได้กราฟสัดส่วนที่ใช้ในบางดินโดยเฉพาะดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด Abstract The objectives of this research project are study to 1. Relation of moisture (OMC) and dry max with value of Atterbarg Limit then to get value of Atterbarg Limit by energy will be importanct parameter (ɣd max). 2. Study relation of (CBRomc’ ± CBRomc) with Compaction to get result is energy effect with soil when moisture less than moisture stabilization. 3. Study relation of (CBRomc’ ± CBRomc) and (Wt-Womc) to get result is moisture more then moisture (OMC) will be CBR near to zero 4. Study Tendency of sooksan Horpiboon and Rungrawan Rasan about predict Compaction graph then compare result with this project. Summarize is Tendency of Sooksan Horpiboon and Rungrawan Rasan use with some soil
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1204
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น