กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/117
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสงวน ธานี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:49Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/117
dc.description.abstractการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศเด็กที่รายงานในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันไทย 1 ฉบับ คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 รวม 365 ฉบับ ได้ข่าวเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กจำนวน 82 ข่าว ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ดังนี้1. ผู้กระทำทารุณกรรมทางเพศทั้งหมดเป็นผู้ชาย ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 31-40 ปี2. ผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 13-16 ปี3. สถานที่เกิดเหตุการณ์การทารุณกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นนอกบ้านของผู้ถูกทารุณกรรม ส่วนใหญ่เหตุเกิดในบ้านของผู้กระทำทารุณกรรม4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำทารุณกรรมและผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่คือ เป็นคนที่รู้จักกับเด็ก โดยเป็นเพื่อนบ้านและคนรู้จักกับพ่อแม่มากที่สุด5. อัตราส่วนระหว่างผู้กระทำทารุณกรรมทางเพศกับผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง คือ มีผู้กระทำทารุณกรรม 1 คนต่อผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ 1 คน Abstract: The purpose of this research was to survery incidents of child abuse that depicted on daily newspapers in Thailand. A major newspaper, Thairath was selected to represent the incidents of child abuse. Three hundred and sixty five documents from January 1 1998 to December 31 1998 were analyzed using content analysis. Results showed that 82 items contained child abuse files.The research results are concluded as follows:1.The abusers of child sexual abuse were men aged 31-40 years old.2. Majority of child sexual abuse victims was female aged 13-16 years old.3. Majority of child sexual abuse incidents took place outside's child residents usually in the abusers' houses.4. The relationship between children and abusers was familiarity, for example neighbors, and their parental friends.5. The ratio of the child and the abuser was one by one.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้คณะพยาบาลศาสตร์
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการทารุณทางเพศต่อเด็กth_TH
dc.subjectการทารุณเด็กth_TH
dc.subjectเด็กที่ถูกทารุณทางเพศth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleศึกษาการทารุณกรรมทางเพศเด็กจากหนังสือพิมพ์รายวันไทยth_TH
dc.title.alternativeStudy of Child Sexual Abuse from Thai Daily Newspapersen
dc.typeResearch
dc.year2544
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2544_003.pdf2.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น