กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1168
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบของการจัดเรียงตัวของเม็ดดินต่อคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทาง ของทรายโดยการวิเคราะห์แบบดิสติงอิลิเมนต์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน -- การทดสอบ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลกระทบของการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินต่อคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทางของทรายได้ถูกศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แบบ DEM โดยการวิเคราะห์ DEM จะจำลองการทดสอบ isotropically consolidate triaxial compression loading ทั้งภายใต้สภาพใต้สภาพการเฉือนแบบระบายน้ำและน้ำโดยมีทิศทางของ major principal stress ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน การจัดเรียงตัวของอนุภาคทรายได้จากการพิจารณา contact normal distribution โดยจะสังเกตผลการวิเคราะห์จากการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ได้รายงานโดยนักวิจัยต่าง ๆ และพบว่าพฤติกรรม anisotropy นี้สามารถอธิบายได้ในเชิงปริมาณจากผลการวิเคราะห์ DEM ที่ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1168
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น