กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1166
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
กษิณะ นันทสว่าง
บุรินทร์ โผนประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน
พลังงาน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงงานวิจัยและพัฒนานี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด กับค่า Atterberg Limit แล้วทำให้ทราบถึงเมื่อค่า Atterberg Limit มีผลกระทบต่อต่อความชื้นที่เหมาะสม(OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด ไม่ว่าจะพลังงานใดก็ตามโดยตัวแปรสำคัญและได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า (CBRomc +- CBRomc กับพลังงานที่ทำการบดอัด) แล้วได้ผลออกมาว่าพลังงานจะมีผลต่อดินเมื่อความชื้นมีค่าน้อยกว่าความชื้นที่เหมาะสมเท่านั้นและทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง (CBR.t/CBRomc) กับ (Wt-Womc) ได้ผลว่าเมื่อความชื้นเกินความชื้นที่เหมาะสมแล้วจะทำให้ CBR มีค่าเข้าหาศูนย์ ศึกษาแนวคิดของงานวิจัย อ.สุขสันต์ หอพิบูลสุข และ อ.รุ้งลาวัลย์ ราชัน (2548) เรื่องการทำนายกราฟบดอัดว่าจะสามารถใช้แล้วได้ผลที่ใกล้เคียงกับงานทดสอบของโครงงานซึ่งเมื่อเขียนออกมาแล้วได้กราฟที่สัดส่วนที่ใช้ในบางดินโดยเฉพาะดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1166
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น