กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1157
ชื่อเรื่อง: โครงการการพัฒนาระบบต้นแบบการควบคุมระบบสมองกลฝังตัวระยะไกลสำหรับเทคโนโลยี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: RFID Development of Embedded System Remote Access Control Prototype in RFID tachnology
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบประตุูอัตโนมัติ
ระบบสมองกล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันระบบประตูอัตโนมัติ (Gate Automation) ที่ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) ในการระบุตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งผ่านเข้าออก เนื่องจากสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับนั้นจะอยู่ที่บริเวณประตู ซึ่งจะอยู่กลางแจ้งไม่สะดวกต่อการนำอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเครื่องอ่านฮาร์เอฟไอดีอย่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปติดตั้งไว้ การควบคุมดูแลที่ไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากระยะทาง ประตูแต่ละจุดนั้นจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกัน และอีกทั้งตัวเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีนั้นไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถใช้งานในสภาพวะแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีเพราะ ขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้พลังงานต่ำ และยังสามารถทำงานควบคุมและตอบสนองการทำงานได้อย่างดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1157
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น