กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1150
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการไหลและคุณสมบัติทางกลของยางแผ่นและยางแท่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The rheological characterization and mechanical properties of ribbed smoked sheet (RSS) and standard Thai rubber (STR))
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยฉัตร ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ยางสังเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) มาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์แซนโตรพรีน (santoprene, SP) โดยคุณสมบัติที่ทำการศึกษาคือ คุณสมบัติทางกลและทางอุณหภูมิ ซึ่งได้แก่ความแข็งแรง (tensile strength) การยืดตัว (%elongation) ความแข็ง (hardness) อุณหภูมิการหลอมตัว (melting temperature, Tm) และอุณหภูมิการเกิดผลึก (crystallinity temperature, Tc) จากการศึกษาพบว่าการใช้ NR อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะทำให้ได้คุณสมบัติเทียบเท่า SP ได้ จึงมีการนำ NR มาผสมกับโพลีโพรพีรีน (polypropylene, PP) ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ PP จะทำให้ค่าความแข็งแรง และความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ทำให้การยืดตัวมีค่าลดลงที่อัตราส่วนระหว่าง NR:PP ที่ 90:10 ที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในปริมาณ 10-20 phr คุณสมบัติทางกลและทางอุณหภูมิมีค่าใกล้คุณสมบัติดังกล่าวของ SP แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการทดแทน SP
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1150
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น