กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1149
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of linux embedded system development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานแบบเวลาจริงภายใต้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เกิดขึ้นเนื่องจาก เสถียรภาพในการทำงาน และลินุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันลินุกซ์เป็นที่รู้จักในการนำไปใช้ในงานด้านเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ หรือใช้ในงานด้านเอกสาร แต่ไม่ใช่เฉพาะสองอย่างนี้เท่านั้นที่ลินุกซ์สามารถทำได้ดี งานที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ภายนอก ลินุกซ์สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้ดี การทำงานแบบเวลาจริงมีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบที่ต้องการความถูกต้องอย่างมากแต่มีต้นทุนสูง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสนใจนำมาทดสอบการทำงานแบบเวลาจริง สุดท้ายผลลัพธ์ของการศึกษาการทำงานแบบเวลาจริงบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างดีไวซ์แบบใส่โมดูลการทำงานเวลาจริงกับดีไวซ์ที่ไม่ได้ใส่โมดูลการทำงานแบบเวลาจริง โดยดีไวซ์ที่ใส่การทำงานแบบเวลาจริงสามารถตอบสนองต่อได้ตามเวลาที่ต้องการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1149
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น