กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1146
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติการไหลและคุณสมบัติทางกลของโพลีเอทธีลีน โพลีเอทธีลีนที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว และโพลีเอทธีลีนผสม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The rheological and mechanical properties of polyethylene, processed polyethylene, and their mixture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยฉัตร ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
คุณสมบัติเชิงกล
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการนำกลับมาใช้ใหม่ของของเสียโพลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE) โดยคุณสมบัติที่ทำการศึกษาคือ คุณสมบัติเชิงกลทดสอบด้วย Tensile Tester และ Durometer คุณสมบัติเชิงความร้อนทดสอบด้วย Differential Scanning Calorimeter (DSC) และคุณสมบัติเชิง การไหลทดสอบด้วย Rheometer ซึ่งตัวแปรที่จะศึกษาคือ อัตราส่วนผสมระหว่างของเสียและเม็ดพลาสติก (Virgin HDPE) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงความร้อนเปลี่ยนแปลงไม่มากในขณะที่ความหนืดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณ waste ที่อัตราส่วน virgin ต่อ waste เป็น 70/30 ค่า Tensile Strength และ %Elongation จะดีที่สุดอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีความเป็นผลึกค่อนข้างสูง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1146
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น