กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1144
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสยาม ยิ้มศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:19Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:19Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1144
dc.description.abstractโครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกโดยใช้ LVDT และการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายในโดยใช้ proximity transducer เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอก เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ข้อมูลจาก conventional triaxial apparatus ให้มีความถูกต้องมากขึ้นในระดับหนึ่ง ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก จากผลการทดลอง CIUC พบว่าที่ axial strain ประมาณ 0.1% นั้น ค่า stiffness จากการวัดภายในมีค่าเป็นประมาณ 1.5 เท่าของค่า stiffness จากการวัดภายนอก และค่าความแตกต่างนี้จะลดลงเมื่อ axial strain มีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่ที่ axial มากกว่า 1% นั้น ค่า stiffness ของการวัดจากภายนอกและภายในจะมีค่าใกล้เคียงกัน ผลการศึกษานี้แสดงว่า ผลการทดสอบ triaxial test ด้วย conventional triaxial apparatus โดยการวัด axial strain จากภายนอก triaxial cell นั้นยังมีความแม่นยำ ตราบใดที่พิจารณาผลที่ axial strain มากกว่า 1% (สำหรับระบบ triaxial apparatus แบบที่ศึกษาเท่านั้น)th_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.subjectกลศาสตร์
dc.titleการศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกและภายในth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailysiam@buu.ac.th
dc.year2548
dc.description.abstractalternativeThis research and development project aims to compare the difference between the obtained triaxial test result derived from external and internal axial strain measurement. The results of CIUC tests show that, at axial strain = 0.1%, the stiffness obtained from internal measurement is about 1.5 times of that obtained from external measurement. However, the difference becomes smaller as the axial strain is becoming larger. At axial strain of larger than 1%, the difference becomes negligible. Therefore, it can be concluded that the triaxial results obtained from a conventional triaxial apparatus is still reliable as far as the results are considered at the strain level larger than 1%. It is noted that this conclusion can be applied only to the specific type of the triaxial triaxial apparatus studiesen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น