กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1144
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกและภายใน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กลศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกโดยใช้ LVDT และการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายในโดยใช้ proximity transducer เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอก เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ข้อมูลจาก conventional triaxial apparatus ให้มีความถูกต้องมากขึ้นในระดับหนึ่ง ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก จากผลการทดลอง CIUC พบว่าที่ axial strain ประมาณ 0.1% นั้น ค่า stiffness จากการวัดภายในมีค่าเป็นประมาณ 1.5 เท่าของค่า stiffness จากการวัดภายนอก และค่าความแตกต่างนี้จะลดลงเมื่อ axial strain มีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่ที่ axial มากกว่า 1% นั้น ค่า stiffness ของการวัดจากภายนอกและภายในจะมีค่าใกล้เคียงกัน ผลการศึกษานี้แสดงว่า ผลการทดสอบ triaxial test ด้วย conventional triaxial apparatus โดยการวัด axial strain จากภายนอก triaxial cell นั้นยังมีความแม่นยำ ตราบใดที่พิจารณาผลที่ axial strain มากกว่า 1% (สำหรับระบบ triaxial apparatus แบบที่ศึกษาเท่านั้น)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1144
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น