กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1131
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุทัย ประสพชิงชนะ
มัณฑนา รังสิโยภาส
ดำรงณ์ เขจรสัตย์
ทรงพล เพิ่มทรัพย์
ทะนงเดช ประตี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบระบายความร้อน
เครื่องปรับอากาศ
การทำความเย็น
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นให้กับอากาศแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และได้ศึกษาถึงปัจจัยของความเร็วและอุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่ผ่านคอนเดนเซอร์ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบปกติ ส่วนขั้นตอนที่สอง เป็นการทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศโดยมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยน้ำให้กับอากาศที่คอนเดนเซอร์ด้วย โดยมีการปรับเปลี่ยนค่าความเร็วของอากาศเป็น 1.36,2,3,4,6.3 m/s ตามลำดับ สำหรับอุณหภูมิของอากาศก่อนผ่านเข้าชุดทดสอบที่คอนเดนเซอร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะถูกควบคุมโดยใช้เครื่องทำความร้อน ซึ่งอุณหภูมิที่ทำการทดสอบมีค่าเป็น 30,35,40 C ตามลำดับ ในการทดสอบสมรรถนะจะพิจารณาจากค่า EER และค่า COP รวมของระบบซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ทำความเย็นให้กับอากาศแบบระเหยน้ำประกอบเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิต โดยมีความเร็วของอากาศที่ผ่านคอนเดนเซอร์เป็น 1.36 m/s (ไม่เป็นพัดลมที่ชุดทำความเย็นให้กับอากาศ) จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับกรณีที่เปิดเครื่องปรับอากาศปรกติ โดยมีค่า EER และ COP เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.89% สำหรับที่ความเร็วอื่นๆมีค่า EER และ COP เฉลี่ยต่ำกว่ากรณีเครื่องปรับอากาศปรกติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1131
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
43050273.pdf4.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น