กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1130
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงผลกระทบของขนาดของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบ trixial test
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ดิน - - การทดสอบ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ trixial test ของตัวอย่างดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 mm กับ 50 mm เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ตัวอย่างดินขนาดเล็กเกินไป ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก โดยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก คือ (i) การพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ trixial test สำหรับตัวอย่างดินขนาด 50 mm และ (ii) การทดลอง trixial test เพื่อการเปรียบเทียบผลการทดสอบของตัวอย่างดินขนาด 38 mm กับ 50 mm จากผลการทดลอง CIUC พบว่าตัวอย่างดินขนาด 50 mm นั้นมี strength และ stiffness สูงกว่าตัวอย่างดินขนาด 38 mm ประมาณ 10% ตัวอย่างดินขนาด 38 mm แสดง dilative behavior มากกว่า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1130
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น