กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1125
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้ท่อความร้อนระบายความร้อนในคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study heat pipe for rejection in condenser of air conditioning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ ศิริเสนาพันธ์
ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การระบายความร้อน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เครื่องปรับอากาศ
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษากรรมวิธีสร้างท่อความร้อนแบบไม่ลวดตาข่าย (wickless) เพื่อใช้ลดอุณหภูมิอากาศที่ด้านทางเข้าคอนเดนเซอร์ในระบบปรับอากาศ ท่อความร้อนที่สร้างขึ้นเป็นท่อทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6 มิลลิเมตร ความยาวช่วงระเหย 1.4 เมตร ความยาวช่วงควบแน่น 1.25 เมตร ความยาวช่วงอะเดียแบติค 2.65 เมตร ใช้สารทำความเย็น R134a เป็นของไหลงาน ขนาดการทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ 12736 Btu/hr ช่วงเวลาการบันทึกผลการวิจัยเวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น. โดยบันทึกข้อมูลทุกชั่วโมงและเปรียบเทียบการเอียงมุมช่วงอะเดียแบติคระหว่าง 90 องศา ถึง 0 องศา พบว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดเกิดขึ้นที่เวลาประมาณ 14.00 น. มีค่าเฉลี่ย 1.829 kW. และ 1.568 kW. ตามลำดับ สำหรับค่าผลต่างของอุณหภูมิอากาศที่ทางเข้าคอนเดนเซอร์เท่ากับ 2.5 •C และ 2.0 •C ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1125
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น