กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1123
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมด้านกำลังของดินภายใต้สภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน - - การทดสอบ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของความชื้นต่อพฤติกรรมด้านกำลังของดินจากการทดสอบ unconfined compression และ CBR โดยอธิบายด้วยทฤษฎีของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ ซึ่งสามารถทำได้จากการวัด matric suction ของดินที่ความชื้น ต่าง ๆ จากนั้นนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ขอบเขตของการวิบัติของดิน (failure envwlope) ในสภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1123
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น