กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1121
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของการปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
สุนิมิต กันทาผาน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องปรับอากาศ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เครื่องปรับอากาศนับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญ และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศที่ต้องผลิตไฟฟ้ามากขึ้น และส่งผลต่อการปล่อย CO จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ต่อมาโครงการจัดการด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศตามโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และยังมีการปรับเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) ให้สูงขึ้นอีกด้วย ทำให้ในด้านของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศต้องทำการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการเพิ่มการใช้วัตถุดิบ และพลังงานในกระบวนการต้นน้ำ ในการศึกษานี้จึงจะทำการประเมินผลการปล่อย CO ตลอดวัฏจักรชีวิตตามวิธีการใน ISO 14044 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ, การผลิต, การขนส่ง, การใช้งาน และการทำลายซาก ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 1 ตันความเย็น ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี เปรียบเทียบผลจากการเพิ่ม EER 3 รุ่น ที่มีการผลิตในปี ค.ศ. 2008, 2010 และ 2012 โดยวิธีการประเมินร่วมระหว่างวิธีการวิเคราะห์เส้นทางกระบวนการ (Process Chains Analysis) และวิธีการแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Out Analysis) โดยจะประเมนตั้งแต่ขั้นตอนของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ, การผลิต, การขนส่ง, การใช้งาน และ การทำลายซาก ซึ่งผลจากการประเมินพบว่าการเพิ่ม EER ขึ้นจะทำให้การปล่อย CO ลดลง แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตควรใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรต้นทางร่วมด้วย จะส่งผลให้ลดการปล่อย CO ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น