กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1114
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ trixial test จากการวัดแรงภายนอกและภายใน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
แรง - - การทดลอง
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้และพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดแรงภายนอกโดยใช้ proving ring และจากการวัดแรงภายในโดยใช้ internal submersible load cell เพื่อหาข้อผิดพลาดที่ เกิดจากการวัดแรงภายนอก เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับแก้ข้อมูลจาก conventional triaxial apparatus ให้มีความถูกต้องมากขึ้นในรดับหนึ่ง ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก จากผลการทดลอง CIUC พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก proving ring และ internal submersible load cell มีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่า friction ของลูกปืนและ o-ring ที่กระทำต่อ loading arm มีค่าน้อยผลศึกษานี้แสดงว่าผลการทดสอบ triaxial test ด้วย conventional triaxial apparatus โดยการวัด axial load จากภายนอก triaxial cell นั้นยังมีความแม่นยำ ตราบใดที่พิจารณาผลที่ strain มากกว่า 0.1 % (สำหรับระบบ triaxial apparatus แบบที่ศึกษาเท่านั้น)This research and development project aims to compare the difference between the obtained triaxial test results derived from external and internal axial load measurement. The results of CIUC tests show that the effect of the friction on the loading arm is very small. Therefore, it can be concluded that the triaxial results obtained from a conventional triaxial apparatus is still reliable as far as the results are considered at the strains level larger than 0.1 %. It is noted that this conclusion can be applied only to the specific type of the triaxial apparatus studied.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1114
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น