กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1112
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPT และมุมเสียดทานของดินทรายในท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปฐพีกลศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPT N-value และมุมเสียดทานของดินทราย 2 ชนิดจากภาคตะวันออกและเปรียบเทียบผล การทดสอบที่ได้กับ correlation ที่ได้แนะนำใน literature เพื่อสามารถแนะนำ correlation ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพีในพื้นที่ที่ศึกษาให้มีความปลอดภัยและประหยัดยิ่งขึ้น โดยโครงการวิจัยนี้จะเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยทำการทดสอบแบบเฉือนตรงแบบ consolidated drained test กับดินทราย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1112
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น