กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1106
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorทวี หอมชงth
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมth
dc.contributor.authorสุรพล ฉลาดคิดth
dc.contributor.authorวรเทพ มุธุวรรณth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:16Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:16Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1106
dc.description.abstractการเพาะเลี้ยงม้าน้ำชนิด Hippcampus kuda (Bleeker) ในห้องปฏิบัติการอัตราการรอดตายของลูกม้าน้ำต่ำมาก โดยเฉพาะสัปดาห์แรกของการเลี้ยง จากนั้นอัตราการรอดตายจะสูงขึ้น เมื่อม้าน้ำอายุได้ 1 เดือน อัตราการรอดตายอยู่ในช่วง 15.34-81.39 % เมื่ออายุ 2 ปีมีอัตราการรอดตายประมาณ 7.81-2.97 % การเพาเลี้ยงม้าน้ำชนิด Hippocampus histrix, Hippocampus trimaculatus ในห้องปฏิบัติการไม่ประสบผลสำเร็จ โดยม้าน้ำชนิด H. histrix เลี้ยงได้มีอายุสูงสุด 1 เดือน ชนิด H. trimaculatus เลี้ยงได้มีอายุสูงสุด 10 วัน การเจริญเติบโตของม้าน้ำชนิด H. kuda มีการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปี ในระยะวัยเจริญพันธุ์ม้าน้ำมีน้ำหนักแลขนาดความยาวลำตัวเฉลี่ย 3.16 กรัม และ 12.07 เซนติเมตรตามลำดับ อายุขัยม้าน้ำชนิด H. kuda ในห้องปฏิบัติการ ม้าน้ำมีอายุขัยยาวที่สุด 3 ปี 5 เดือน 16วัน อายุสั้นที่สุด 1 ปี 5 เดือน 5 วัน และมีอายุขัยเฉลี่ย 2 ปี 5 เดือน 18 วันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectม้าน้ำ - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectม้าน้ำ - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการเพาะเลี้ยงม้าน้ำ (Hippocampus spp.) ในห้องปฎิบัติการth_TH
dc.title.alternativeRearing of seahorse (Hippocampus spp.) in laboratoryen
dc.typeResearch
dc.year2540
dc.description.abstractalternativeThe results of the study on rearing of seahorse Hippocampus kuda (Bleeker) larvae. Were as follows; the survival rate of seahorse larvae as the lowest in the first month, especially in the first week of rearing then the survival rate gradually increased. The survival rate in the first mont of rearing was 15.34-81.39 % and 7.81-26.97 % at the age of two years. Rearing of seahorse Hippocampus histrix larvae and Hippocampus trimaculatus larvae in the laboratory. The results were all of baby seahorses could not grow up. H. trimaculatus was only 10 days of age. Seahorses H. kuda (Bleeker) have been reared since hay were born until 2 years old. The growth rate was highest at the age lower than 1 years. At the maturity stage of 12 months. I was found that the average weight and length were 3.16 gm. and 10.75 gm. and at the age of 2 years were 6.05 cm. and 12.07 cm.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น