กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1106
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงม้าน้ำ (Hippocampus spp.) ในห้องปฎิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Rearing of seahorse (Hippocampus spp.) in laboratory
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวี หอมชง
จารุนันท์ ประทุม
สุรพล ฉลาดคิด
วรเทพ มุธุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ม้าน้ำ - - การเลี้ยง
ม้าน้ำ - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเพาะเลี้ยงม้าน้ำชนิด Hippcampus kuda (Bleeker) ในห้องปฏิบัติการอัตราการรอดตายของลูกม้าน้ำต่ำมาก โดยเฉพาะสัปดาห์แรกของการเลี้ยง จากนั้นอัตราการรอดตายจะสูงขึ้น เมื่อม้าน้ำอายุได้ 1 เดือน อัตราการรอดตายอยู่ในช่วง 15.34-81.39 % เมื่ออายุ 2 ปีมีอัตราการรอดตายประมาณ 7.81-2.97 % การเพาเลี้ยงม้าน้ำชนิด Hippocampus histrix, Hippocampus trimaculatus ในห้องปฏิบัติการไม่ประสบผลสำเร็จ โดยม้าน้ำชนิด H. histrix เลี้ยงได้มีอายุสูงสุด 1 เดือน ชนิด H. trimaculatus เลี้ยงได้มีอายุสูงสุด 10 วัน การเจริญเติบโตของม้าน้ำชนิด H. kuda มีการเจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการ มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปี ในระยะวัยเจริญพันธุ์ม้าน้ำมีน้ำหนักแลขนาดความยาวลำตัวเฉลี่ย 3.16 กรัม และ 12.07 เซนติเมตรตามลำดับ อายุขัยม้าน้ำชนิด H. kuda ในห้องปฏิบัติการ ม้าน้ำมีอายุขัยยาวที่สุด 3 ปี 5 เดือน 16วัน อายุสั้นที่สุด 1 ปี 5 เดือน 5 วัน และมีอายุขัยเฉลี่ย 2 ปี 5 เดือน 18 วัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น