กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1096
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
dc.contributor.authorอรสา สุริยาพันธ์
dc.contributor.authorวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:16Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:16Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1096
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรจำนวน 5 ชนิด 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 5, 20 และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรต่อการยับยั้งเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารทะเลแห้ง จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า อาหารทะเลแห้งมีการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มทนเกลือ อยู่ในช่วง4.20+-1.98*103 ถึง 1.97+-1.09*105 , 1.00+-0.00*102 ถึง 5.48+-2.58*103 และ4.03+-1.80*103 ถึง 1.90+-0.06*105 CFU/g ตามลำดับ แต่ไม่พบแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มและ E.coli แบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี S.aureus และแบคทีเรียกลุ่ม Salmonella spp. จากการศึกษาถึงผลของสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารทะเลแห้ง พบว่าสารสกัด E ความเข้มข้น 20 และ 80มิลลิกรัมต่อมิลลิเมตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มเทอโรโทรปและแบคทีเรียกลุ่มทนเกลือในอาหารทะเลแห้ง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดสมุนไพรอีก 4 ชนิดและชุดควบคุม นอกจากนี้พบว่าสารสกัด D ความเข้มข้น 20 และ 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัด B ความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของรา และยีสต์ได้ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สารสกัด B, D และ E มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มทนเกลือ และราและยีสต์ในอาหารทะเลแห้ง ดังนั้นจึงควรมีการนำไปใช้ในอาหารทะเลแห้งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และลดการใช้สารกันเสียสังเคราะห์ In this study , the efficiency of 5 types of herb extract with3 concentration (5, 20 and 80 mg/ml) against microorganisms in dried seafood was investigated. Results demonstrated that total heterotrophic bacteria , yeast and mold, salt tolerant bacteria, yeast and mold, salt tolerant bacteria in tested samples ranged from 4.20+-1.98*103 to 1.97+-1.09*105 , 1.00+-0.00*102 to 5.48+-2.58*103 and 4.03+- 1.80*103 to 1.90+-0.06*105 CFU/g, respectively . however , coliform bacteria , E.coli, S.aureus, Enterobacteriaceae and salmonella spp. Were not found in all samples. For the effect of five herb extract on microorganisms number in dried seafood, extract E with 20 and 80 mg/ml represented the highest efficacy for the growth inhibition of heterotrophic bacteria and salt tolerant bacteria with significant difference (p<0.05), compared to the other herb extract and the control. Additionally, numbers of yeast and mold were significantly (p<0.05) reduced by addition of extract D at 20 and 80 mg/ml and extract B at 80 mg/ml. Results suggested that extract B , D and E should be further applied in dried seafood product for controlling the spoilage microorganism and reducing the use of synthetic preservative.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectDried seafoodth_TH
dc.subjectThai medicinal plantsth_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectพืชสมุนไพรไทยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectอาหารทะเลแห้งth_TH
dc.titleการพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากลth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of Thai medicinal plants for improvement of dried seafood products into international standardth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2546
dc.description.abstractalternativeIn this study , the efficiency of 5 types of herb extract with3 concentration (5, 20 and 80 mg/ml) against microorganisms in dried seafood was investigated. Results demonstrated that total heterotrophic bacteria , yeast and mold, salt tolerant bacteria, yeast and mold, salt tolerant bacteria in tested samples ranged from 4.20+-1.98*103 to 1.97+-1.09*105 , 1.00+-0.00*102 to 5.48+-2.58*103 and 4.03+- 1.80*103 to 1.90+-0.06*105 CFU/g, respectively . however , coliform bacteria , E.coli, S.aureus, Enterobacteriaceae and salmonella spp. Were not found in all samples. For the effect of five herb extract on microorganisms number in dried seafood, extract E with 20 and 80 mg/ml represented the highest efficacy for the growth inhibition of heterotrophic bacteria and salt tolerant bacteria with significant difference (p<0.05), compared to the other herb extract and the control. Additionally, numbers of yeast and mold were significantly (p<0.05) reduced by addition of extract D at 20 and 80 mg/ml and extract B at 80 mg/ml. Results suggested that extract B , D and E should be further applied in dried seafood product for controlling the spoilage microorganism and reducing the use of synthetic preservative.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2564_138.pdf42.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น