กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1093
ชื่อเรื่อง: สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Novel antimicrobial agents from bacterial probiotics for controlling bacterial standard of dried and processed seafood products in Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
อรสา สุริยาพันธ์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารต้านจุลชีพ.
อาหารทะเลแห้ง
แบคทีเรียในอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติก 5 ชนิดและเชื้อผสมในรูปแบบของส่วนใสและเซลล์แขวนลอยในการยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งจำนวน 60 ไอโซเลท ด้วยเทคนิค Agar well diffusion assay บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton Agar โดยผลการศึกษาพบว่ารูปแบบเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียไพรโบโอติกจำนวน 3 ชนิด (Bacillus BUU 004, Bacillus BUU 005 และ Bacillus BUU 001) และแบคทีเรียโพรไปโอติกผสม (5 ชนิด) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง 61.67, 26.67, 10.00 และ 8.33 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนรูปแบบส่วนใสพบว่ามีเพียง 2 ชนิดคือ Bacillus BUU 004 และ Bacillus BUU 005 ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้ 33.33% และ 13.33% ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในรูปแบบเซลล์แขวนลอยและส่วนใสของ Bacillus BUU 004 และ Bacillus BUU 005 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียทีปนเปื้อนจากการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งได้ดี และควรนำมาศึกษาอย่างละเอียดเพื่อนำมาใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียทีอาจก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป The purpose of the present study was to determine efficiency of single and mixture of five special of bacteria probiotics as supernatant and cell suspension against 60 isolates of bacteria contaminated in dried processed seafood product using ager well diffusion assay on mueller hinton ager. Results showed that cell suspensions of three bacterial probiotic species (Bacillus BUU 004, Bacillus BUU 005 and Bacillus BUU 001) and mixture of five bacterial species were able to inhibit those bacteria for 61.67% 26.67% 10.00% and 8.33%, respectively. Furthermore, Supernatants of two bacterial species (Bacillus BUU 004, Bacillus BUU 005) demonstrated the inhibit activity on those bacteria for 33.33% and 13.33% respectively. The present study concluded that Bacillus BUU 004 and Bacillus BUU 005 as cell suspension and supernatants were effectively capable of killing bacteria contaminated in dried process seafood product. Therefore, they should be thoroughly investigated in order to apply in dried seafood products for further successfully inhibition of potential pathogenic bacteria.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1093
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น