กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1091
ชื่อเรื่อง: การออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on Korean vowels Pronunciation of burapha University Korean major students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกวรรณ สาโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การออกเสียง
ผู้บอกภาษา
สระเดี่ยวภาษาเกาหลี
สระเดี่ยวภาษาไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาเกาหลีระหว่างนิสิตชาวไทยกับชาวเกาหลี (ผู้อ่านข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK) และศึกษาอิทธิพลของสระภาษาไทยที่มีต่อการออกเสียงสระภาษาเกาหลี เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการรายวิชา 234465 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาเกาหลี ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นรายการคำศัพท์ภาษาเกาหลี ที่มีสระเดี่ยว 10 ตัว ซึ่งจะอยู่พยางค์แรกของคำ โดยสระ 1 ตัว มีคำ 2 คำ คำแรกจะขึ้นต้นด้วยสระ คำที่สองจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ รวมคำศัพท์ทั้งหมด 20 คำ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นำมาจากข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 24 และ 25 ระดับกลาง ส่วนการฟังและรายการคำศัพท์ภาษาไทย ที่มีสระเดี่ยว 18 ตัว ซึ่งจะอยู่พยางค์แรกของคำ โดยสระ 1 ตัว ม่คำ 2 คำ แรกจะขึ้นต้นด้วยสระ คำที่สองขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ รวมทั้งหมด 36 คำ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ คนไทยรู้จักและพูดกัน หรือบรรจุในพจนานุกรม ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 4 ขณะที่ออกเสียงสระเดี่ยวภาษาเกาหลี ความสูงของลิ้นของสระ ‘ㅟ’ สูงที่สุด ส่วนสระ ‘ㅏ’ ลิ้นอยู่ตำแหน่งต่ำสุด อีกทั้งตำแหน่งลิ้นของสระ ‘ㅣ’ จะอยู่ด้านหน้าสุด และตำแหน่งลิ้นของสระ ‘ㅗ’ จะอยู่ด้านหลังสุด 2) นิสิตชาวไทยจะออกเสียงสระเดี่ยวภาษาเกาหลีด้วยระดับของสิ้นที่ต่ำกว่าและตำแหน่งของลิ้นที่อยู่ด้านหลังมากกว่าผู้อ่านข้อสอบชาวเกาหลี มีเพียงสระ ‘ㅓ’ เท่านั้นที่ตำแหน่งลิ้นอยู่ด้านหลังมากกว่า โดยไม่มีสระตัวใดที่นิสิตชาวไทยออกเสียงได้เหมือนหรือใกล้เครียงกับผู้อ่านข้อสอบชาวเกาหลีเลย 3) นิสิตส่วนใหญ่ออกเสียงสระเดียวของภาษาเกาหลี มีการออกเสียงคล้ายคลึงกับสระเดี่ยวของภาษาไทย โดยนิสิตออกเสียงสระ ‘ㅗ’ ได้ใกล้เคียงกับสระ ‘โ-’ และ สระ ‘__’ ใกล้เคียงกับสระ ‘- ื’ มากที่สุด แต่มีสระ ‘ㅓ’ ที่นิสิตของเสียงได้แตกต่างจากสระ ‘-อ’ ของภาษาไทย อย่างเห็นได้ชัดเจน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1091
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น