กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1065
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวัลลดา เล้ากอบกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1065
dc.description.abstractมีผลงานวิจัยหลายเรื่องได้ศึกษาวิธีการทำลายเชื้อปากคีบส่งต่อ (Transfer forceps) ที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น ส่วนใหญ่เป้นการศึกษาในหอผู้ป่วย ผลพบอัตราการปนเปื้อนเชื้อแตกต่างกัน การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการปนเปื้อนจากการใช้ Transfer forceps ที่ผ่านการอบไอน้ำร้อนแล้วเเช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite และที่อบไอน้ำร้อนแล้วไม่แช่น้ำยา ที่อยู่บนรถทำแผลของแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในเวรเช้า เวรบ่าย เเละเวรดึก ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากหอผู้ป่วย ด้วยการตรวจเพาะเชื้อจากส่วนปลายของปากคีบส่งต่อภายหลังการใช้งานนาน 8 ชั่วโมง จำนวน 126 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น Transfer forceps ที่อบไอน้ำร้อน (Autoclave) แล้วแช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite ซึ่งเป็นวิธีเดิมจำนวน 63 ตัวอย่าง และ Transfer forceps ที่อบไอน้ำร้อนแล้วไม่แช่น้ำยา จำนวน 63 ตัวอย่าง อัตราการปนเปื้อนของ Transfer forceps วิเคราะห์ด้วยร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า Transfer forceps ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอน้ำร้อนก่อนการแช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite และไม่เเช่น้ำยา ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อใน Transfer forceps ทั้ง 2 กลุ่ม จากผลการวิจัยจึงเสนอแนะให้ใช้ Transfer forceps ที่ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอน้ำร้อน ไม่ต้องแช่น้ำยาทำลายเชื้อ แต่ต้องเปลี่ยนทุก 8 ชั่วโมง There have been many research projects to study the proper method of disinfecting transfer forceps to maximize efficiency and reduce unnecessary expenses. Most studies have been conducted in wards, showing differences in contamination rates. This empirical study compares the contamination rates between transfer forceps, disinfected by autoclave, that are immersed in 70% alcohol with sodium nitrite and those stored with no disinfectant, after day, evening and night shifts. After 8 hours in the Emergency Room, Burapha University Hospital, Thailand, which is different from ward settings, the tips of 126 transfer forceps were cultured--63 samples had been autoclaved and immersed in the traditional disinfectant, whereas 63 others had been autoclaved but stored in dry keeping. Contamination rates were analyzed by percentage. No contamination of the transfer forceps was detected in either group of samples. Therefore, using sterile transfer forceps without disinfectant, changing them every 8 hours, is recommended for emergency rooms.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2547en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการทำลายเชื้อูป - - วิจัยth_TH
dc.subjectการทำไร้เชื้อth_TH
dc.subjectการพยาบาลฉุกเฉินth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectเวชภัณฑ์th_TH
dc.subjectแพทย์. - - เครื่องมือและอุปกรณ์th_TH
dc.titleการศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื่อนจากการใช้ transfer forceps ที่แช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite และไม่แช่น้ำยาของห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น