กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/106
ชื่อเรื่อง: ลักษณะทางจุลกายวิภาคของแมงดาทะเลในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Histological structure of horseshoe crab in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แมงดาทะเล
แมงดาทะเล - - จุลกายวิทยาศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เก็บตัวอย่างอวัยวะของแมงดาทะเล โดยผ่านขั้นตอนทางพาราฟินเทคนิค การตัดเนื้อเยื่อหนาประมาณ 6 ไมครอน และย้อมสี H+E และ Masson's trichrome พบว่าระบบห่อหุ้มร่างกายมีเยื่อบุผิวเเบบ stratified squamous epithelium with keratin ระบบย่อยอาหารถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น tunica mucosa, lamina propria-tunica submucosa, tunica muscularia, tunica serosa ช่องปาก, หลอดอาหาร และกึ๋นมีเยื่อบุผิวแบบ simple low columna epithelium with keratin แต่ในชั้น tunica muscularis ของกึ๋นชั้นกล้ามเนื้องเพียงชั้นเดียวที่มีความหนามาก กระเพาะอาหารตอนหน้า และกระเพาะอาหารตอนกลางคืนมีบุผิวแบบ stratified columna epithelium with striated border ไม่พบ keratin แต่กระเพาะอาหารตอนกลางจะมี folding มากกว่าตอนหน้า ลำไส้ตรง และทวารหนักมีเยื่อบุผิวแบบ simple low columna epithelium with keratin ทวารหนักพบ muscous glands ในชั้น lamina proria-tunica submucasa ระบบขับถ่ายใช้ต่อมคอกซัล ระบบหายใจใช้ gill lamella ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ และระบบสืบพันธุ์จะพบขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเพศผู้ และเพศเมีย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2540_003.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น