กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1056
ชื่อเรื่อง: Enzymatic Hydrolysis of Cassava Starch Tank Lysis Reactor
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Saethawat Chamsart
Chaweewon Sawangwon
Sirichom Thungkao
Yoawapha Waiprib
Faculty of Science
คำสำคัญ: Cassava starch
Enzymatic Hydrolysis
High efficiency impeller
Reactor
Stirred tank
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: Faculty of Science
บทคัดย่อ: Under optimum conditions, starch at a concentration of 30% w/v liquefied by alpha-amylase in a 10-L scale-up reactor stirring with 2 impellers of a high efficiency type, the Ekato Intermig, at 200, 300 or 400 rpm (equivalent to the power inputs of 0.07, 0.25 and 0.06 W/kg, respectively). The viscosities of sugar dextrin solution during hydrolysis at those stirring speeds were 20, 17 and 12 mPas, respectively. The viscosities of samples at all speeds were ~3-4 mPas at 2 h and 2.5 h and ~1-2 mPas at 3 h. Viscosity curves showed the characteristic of shear thinning. At 300 and 400 rpm, the flow regime was turbulent after 1 h of liquefaction and at 200 rpm it was turbulent after 2 h. The highest reducing sugar concentration of 38.14 mg/mL with an DE (Dextrose Equivalent) value of 28.14 was obtained from stirring at 400 rpm. Following liquefaction, sugar dextrin was further saccharified by glucoamylase with the optimum conditions for 20 h at the same impeller speeds above. The viscosity of sugar samples at all speeds was between 1.2 and 1.6 mPas. The fluid flow regime was turbulent for all agitation speeds. The hishest reducing sugar concentration of 253.09 mg/mL with an DE value of 98.57 was obtained from stirring at 300 rpm. Hydrolysis of cassava starch in a 10-L stirred tank reactor here can be scaleable.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1056
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น