กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1054
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยายฝรั่งเศส อิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ฟอลคอนแห่งอยุธยา และตากสิน มหาราชชาตินักรบ ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Analyze of the Use of Historical information in the French translation of Thai history-based-novels “Le Ministre des Mousons” and “Le Roi des Rizières” by Claire Keep-Fox
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรีดี พิศภูมิวิถี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: นวนิยายฝรั่งเศสอิงประวัติศาสตร์ไทย
ข้อมูลประวัติศาสตร์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยายฝรั่งเศสอิงประวัติศาสตร์ไทย 2 เรื่อง คือฟอลคอนแห่งอยุธยา (Le Ministre des Moussons) และตากสินมหาราชชาตินักรบ (Le Roi des Rizières)ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์(Claire Keep-Fox) นักเขียนชาวฝรั่งเศส จากการศึกษาพบว่าลักษณะของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยโดยทั่วไปเน้นการสร้างความสมจริงให้เกิดขึ้นโดยการพรรณาฉากและบุคคลเป็นหลัก โดยจะพยายามใช้บุคคลที่มีตัวตนจริงหรือพรรณาฉากให้สมจริง แต่นวนิยายของแคลร์มีลักษณะของการค้นคว้าเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าจึงอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อิงนวนิยายได้ ในเรื่องการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการเขียนนวนิยายนั้น พบว่าผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารหลักฐานทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองที่เป็นภาษาฝรั่งเศส ทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ เรื่อง Constance Phaulkon, premier minister du roi de Siam et sa triste fin ของบาทหลวง de Bèze อีกเล่มหนึ่งคือ Somdet Phra Chao Taksin Maharat : le roi de Thonburi ของ Jacqueline de Fels และได้พยายามใช้หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารต่างชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จึงจะเห็นได้ว่าการวางโครงเรื่องของนวนิยายเป็นไปตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์ บุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในนวนิยายมีหลักฐานว่าปรากฏอยู่จริง และได้สร้างฉากขึ้นจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงทำให้นวนิยายทั้ง 2 เล่มได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่าน The purpose of the study is to analyze the use of Thai histories in Claire Keep-Fox’s two French novels, Le Ministre des Moussons and Le Roi des Rizières. The study found that the general characteristics of Thai historical novels were emphasized on the description of characters and setting in order to produce lifelike aspect. The real life individuals were used. However, in Claire’s novels, the focus was more on the research on actual histories. They were possibly called histories novels. For the use of historical information, it was found that there was the application of primary and secondary French documents derived from both France and Thailand especially in de Bèze’s the Constance Phaulkon, premier minister du roi de Siam et sa triste fin and Jacqueline de Fel’s dissertation Somdet Phra Chao Taksin Maharat : le roi de Thonburi. In addition, the application of pther foreign document to examine the accuracy was found. The plot was chronologically ordered. The characters were the ones existed in real life context. The setting was formed from the reliable sources. These make the two novels get novels get positive response from the readers.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1054
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น