กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1034
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเสริมกรดไขมันจากทรอสโทไคตริดส์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research and Technology Transfer on Culture technique for Gaint Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man) fed on diets supplemented with Fatty acid from Thraustochytrids
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์พิมพ์ กังพานิช
สมถวิล จริตควร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กุ้ง - - การเลี้ยง - - เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริมอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยกรดไขมันจากทรอสโทไคตริดส์(Schizochytrium sp.) 4 ระดับคือ 0 (ทดแทนด้วยน้ำมันตับปลา 2 เปอร์เซ็นต์), 2, 4 และ 8 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับอาหารจากบริษัทเอกชนต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม เลี้ยงในสภาพโรงเพาะฟัก ณ สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเป็นเวลา 60 วัน พบว่ากุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมทรอสโทไคตริดส์ที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ทดแทนด้วยน้ำมันปลา 2 เปอร์เซ็นต์)ให้น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะดีที่สุดและไม่แตกต่างจากระดับที่ 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์(p>0.05) แต่แตกต่างจากระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ และอาหารจากบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย พบว่าให้ผลดีที่สุดที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ และไม่แตกต่างจากระดับ 0 และ 4 เปอร์เซ็นต์อ (p>0.05) แต่แตกต่างจากระดับ 8 เปอร์เซนต์ และอาหารจากบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) ดังนั้น การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยรุ่นด้วยอาหารเสริมกรดไขมันจากทรอสโทไคตริดส์ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่เหมาะสมและสามารถใช้แทนการเสริมน้ำมันปลาในระดับที่เท่ากันได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1034
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น