กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1033
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อการส่งออกตลาดเอเชีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Design and development of Phanat Nikhom basketry, Chonburi for ASIA market
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จักสาน
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อพิ่มช่องทางการขยายออกสู่สากล โดยมีเป้าหมาย คือตลาดเอเชีย และเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัย จากผลการวิจัย ทดลองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่าด้านการนำภูมิปัญญาจักสานมาประยุกต์ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทต่างๆ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อการส่งออกตลาดเอเชีย ช่างจักสานในชุมชนมีทักษะในการจักสานสูง มีความสามารถสานให้รายละเอียดของลวดลาย ขนาดของเส้นตอกที่จักขนาดเล็กพิเศษ จึงสามารถสานให้มีความโค้ง ความเว้า ห่อ หรือหุ้มวัสดุอื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสานลวดลายละเอียดนี้สามารถลดปริมาณการใช้เส้นตอกได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการใช้เส้นตอกอย่างคุ้มค่า ด้านรูปภาพรวมภายนอกของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถแสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีได้อย่างเหมาะสม และหลังผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จ ควรมีการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ด้วยสารเคลือบผิวประเภทน้ำมันวานิช เพื่อให้เกิดความสวบงาม ป้องกันแมลง และสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ด้านการกระจายสินค้าสู่ตลาดเอเชีย ผู้วิจัยได้ออกแบบ การซื้อ การขชาย การติดต่อ และการจัดส่งสินค้า ผ่านระบบการตลาดแบบ E-Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1033
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_078.pdf10.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น