กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1030
ชื่อเรื่อง: การบริหารคนเก่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Talent Management for the Forthcoming Asean Economic Community of Companies in Eastern Seabroad Industrial Estate, Rayong province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การบริหารคนเก่ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารคนเก่งเพื่อรองรับประชาคมเศราฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงกระบวนการบริหารคนเก่งของสถานประกอบการ 2) เปรียบเทียบกระบวนการบริหารคนเก่ง โดยจำแนกตามประเภทของธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ 3) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการบริหารคนเก่งกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการบริหารคนเก่งกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำแนกตามประเภทของธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 261 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 ตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ค่าสถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติอนุมานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุจำแนกทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสถานประกอบการมีการดำเนินการบริหารคนเก่งและมีการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารคนเก่งของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่า สถานประกอบการที่มีประเภทของธุรกิจและขนาดแตกต่างกัน มีการดำเนินการในกระบวนการบริหารคนเก่งไม่แตกต่างกัน ส่วนความเห็นต่อการบริหารคนเก่งกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในขนาดของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อการบริหารคนเก่งกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน และด้านความมั่นใจที่มีต่อการบริหารคนเก่งขององค์การ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1030
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น