กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1008
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina เมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิด Growth and survival rate of abalone,haliotis asinina feed with different macroalgae
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Growth and survival rate of abalone, haliotis asinina feed with different macroalgae
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโต
หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง
หอยเป๋าฮื้อ - - วิจัย
หอยเป๋าฮื้อ - - อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2533
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หอยเป๋าฮื้อ H. asinine ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกหอยรุ่น F1 ที่มีอายุ 5 เดือน จากศูนย์พัฒนาการประมงทะเลฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกหอยมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.47±0.16 กรัม และ ความกว้างเฉลี่ย 13.61±1.45 เซนติเมตร สาหร่อยที่ใช้เป็นอาหารของหอยเป๋าฮื้อในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ Gracilaria salicornia G. fisheri,sp.,Sargassum sp.Enterromorpha sp.ทำการทดลองเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งเปิด โดยคุณภาพระหว่างการทดลองมี ความเค็ม 32-34 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 26-29 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 7.7-8.1 ปริมาณแอมโมเนีย 0.00-0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรต 0.00-0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร หอยเป๋าฮื้อ H.asinina ที่เลี้ยงด้วย Acathophora sp., G. fisheri และ G. salicornia เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเจริญสูงสุดและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีขนาดเมื่อสิ้นสุดการทดลองดังนี้ หอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยง Acanthophora sp., G. fisheri และ G. salicornia มีน้ำหนัก 0.99±0.39, 0.97±0.39 และ 0.90±0.41 กรัมและความยาวเปลือก 17.25±2.15,16.55±2.20 และ 16.71±2.30 มิลลิเมตร ตามลำดับ อัตราการรอดของ H. asinina ที่เลี้ยงด้วย G. fisheri, Acanthophora sp.,G. salicornia, Sargassum sp. และ Enterromorpha sp. เท่ากับ 96.67,95.00,93.33,33.33 และ 0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณค่าทางอาหารของสาหร่ายที่ใช้ในการทดลองพบว่ากลุ่มที่มีปริมาณโปรตีนสูง ได้แก่ Acanthophora sp. (16.35%), Enterromorpha sp. (16.08%),G. salicornia (16.02%), G. fisheri (14.38%) และ Sargassum sp. (8.16%) ตามลำดับ G. salicornia และ Acanthophora sp.มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด G. fisheri และ Sargassum sp.มีปริมาณเส้นไยสูงที่สุด และปริมาณไขมันในสาหร่ายทั้งห้าชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย G. fisheri, G. salicornia และ Acanthophora sp. มีอัตราการกินอาหารเท่ากับ 0.45, 0.39 และ 0.35 กรัมต่อวันต่อตัว ตามลำดับ และหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย Acanthophora sp., G. fisheri และ G. salicornia มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.79, 3.60 และ 3.95 ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1008
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น