กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1008
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเสาวภา สวัสดิ์พีระ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.issued2533
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1008
dc.description.abstractหอยเป๋าฮื้อ H. asinine ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกหอยรุ่น F1 ที่มีอายุ 5 เดือน จากศูนย์พัฒนาการประมงทะเลฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกหอยมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.47±0.16 กรัม และ ความกว้างเฉลี่ย 13.61±1.45 เซนติเมตร สาหร่อยที่ใช้เป็นอาหารของหอยเป๋าฮื้อในการทดลองครั้งนี้ได้แก่ Gracilaria salicornia G. fisheri,sp.,Sargassum sp.Enterromorpha sp.ทำการทดลองเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในระบบน้ำหมุนเวียนกึ่งเปิด โดยคุณภาพระหว่างการทดลองมี ความเค็ม 32-34 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 26-29 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 7.7-8.1 ปริมาณแอมโมเนีย 0.00-0.26 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรต 0.00-0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร หอยเป๋าฮื้อ H.asinina ที่เลี้ยงด้วย Acathophora sp., G. fisheri และ G. salicornia เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเจริญสูงสุดและไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีขนาดเมื่อสิ้นสุดการทดลองดังนี้ หอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยง Acanthophora sp., G. fisheri และ G. salicornia มีน้ำหนัก 0.99±0.39, 0.97±0.39 และ 0.90±0.41 กรัมและความยาวเปลือก 17.25±2.15,16.55±2.20 และ 16.71±2.30 มิลลิเมตร ตามลำดับ อัตราการรอดของ H. asinina ที่เลี้ยงด้วย G. fisheri, Acanthophora sp.,G. salicornia, Sargassum sp. และ Enterromorpha sp. เท่ากับ 96.67,95.00,93.33,33.33 และ 0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณค่าทางอาหารของสาหร่ายที่ใช้ในการทดลองพบว่ากลุ่มที่มีปริมาณโปรตีนสูง ได้แก่ Acanthophora sp. (16.35%), Enterromorpha sp. (16.08%),G. salicornia (16.02%), G. fisheri (14.38%) และ Sargassum sp. (8.16%) ตามลำดับ G. salicornia และ Acanthophora sp.มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด G. fisheri และ Sargassum sp.มีปริมาณเส้นไยสูงที่สุด และปริมาณไขมันในสาหร่ายทั้งห้าชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย G. fisheri, G. salicornia และ Acanthophora sp. มีอัตราการกินอาหารเท่ากับ 0.45, 0.39 และ 0.35 กรัมต่อวันต่อตัว ตามลำดับ และหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย Acanthophora sp., G. fisheri และ G. salicornia มีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 2.79, 3.60 และ 3.95 ตามลำดับth_TH
dc.description.sponsorshipหมวดเงินทุนอุดหนุน งบประมาณประจำปี 2533 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโตth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - วิจัยth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - อาหารth_TH
dc.titleการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina เมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิด Growth and survival rate of abalone,haliotis asinina feed with different macroalgaeth_TH
dc.title.alternativeGrowth and survival rate of abalone, haliotis asinina feed with different macroalgaeth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2533
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น