กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1006
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งนภา แซ่เอ็งth
dc.contributor.authorจเร จรัสจรูญพงศ์th
dc.contributor.authorอุทัยวรรณ ศิริอ่อนth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1006
dc.description.abstractProdigiosin สาร alkaloid สีแดง สกัดได้จากแบคทีเรียในกลุ่มสายพันธุ์ Serratia, Streptomyces และ Barcillus ที่อยู่ในฟองน้ำ มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ prodigiosin ในส่วนโครงสร้างด้านขวามือ คือวง B และ C ของสาร prodigiosin เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพสารอนุพันธ์ใหม่ทั้งหมด 14 ชนิดถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยปฏิกิริยา Friedel-Crafts alkylation ระหว่าง pyrrole ที่มีหมู่แทนที่ต่างๆกันและ aldehyde หลายชนิด โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ iodine ที่มีความปลอดภัยและราคาถูกสารอนุพันธ์ที่ได้จะถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ cytotoxicity ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ - - การสังเคราะห์th_TH
dc.subjectโครงสร้างเคมีth_TH
dc.subjectเคมี - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการสังเคราะห์โครงสร้างบางส่วนของสารเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีต่อฤทธิ์ทางชีวภาพth_TH
dc.title.alternativeSynthesis of partial structure of marine natural product for investigation of structure-activity relationshipen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2553
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น