กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1000
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Digestibility and industrial development of highly utilized feeds for blue swimming crab (Portunus pelagicus) culture.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
อรุณี อิงคากุล
อุทัยวรรณ โกวิทวที
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูม้า - - การขยายพันธุ์
ปูม้า - - การเลี้ยง
ปูม้า - - อาหาร
เอนไซม์ย่อยอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1000
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น