กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/100
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา - - ทัศนคติ
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ - - อาจารย์ - - การประเมิน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตแยกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ปีกาศึกษา 2541 จำนวน 413 คน เก็บรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .9671 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อพบความแตกต่างแล้วทำการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของ เชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่าอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสิทธิภาพการสอนในระดับมากในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การเตรียมการสอน การใช้สื่อการสอน การดำเนินการสอน การวัดและประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ในการสอน นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่า ตัวแปรเพศไม่ส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นของนิสิต ส่วนตัวแปรชั้นปี และสาขาวิชาส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นของนิสิต โดยพบว่า นิสิตชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน ส่วนนิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/100
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น